Home Athletics Isaac Koech smashes the Seine-Eure Marathon record